میلگرد یا آرماتور

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد

قیمت میلگرد در بنگاه

قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان قیمت میلگرد در بنگاه ذوب آهن اصفهان ردیفسایزحالتآنالیزقیمت(ریال)