قوانین سایت

قوانین خرید از سایت: ۱- ارسال درخواست به آهن کمپ ( از طریق تماس با تلفن ۳۳۸۷۵۵۲۸-۰۳۱)

قیمت میلگرد در بنگاه

قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان قیمت میلگرد در بنگاه ذوب آهن اصفهان ردیفسایزحالتآنالیزقیمت(ریال)