وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد در سایزها مختلف ورن میلگرد ۱۲ ورن میلگرد ۱۴ وزن میلگرد ۱۶ ورن

وزن ناودانی

وزن ناودانی | جداول وزن ناودانی های ۶ و ۱۲ متری وزن ناودانی ۶ متری ردیفسایز ناودانی

وزن نبشی

وزن نبشی در انواع سایز وزن نبشی ۳ وزن نبشی ۴ وزن نبشی ۵ وزن نبشی ۶ وزن نبشی ۸ وزن

وزن تیرآهن

وزن تیرآهن IPE در انواع سایز جدول وزن تیرآهن استاندارد IPE ردیفسایز تیرآهن (cm)وزن